Høyesterett slår fast at det å sende uriktige opplysninger til Brønnøysundregistrene, straffes med ubetinget fengsel.

I HR-2019-1788-A, som ble avsagt 26. september, avklarte Høyesterett at det å gi uriktige opplysninger til Foretaksregisteret og Enhetsregisteret, rammes av straffebudet mot falsk forklaring i straffeloven 1902 § 166.

I det aktuelle saksforholdet, som springer ut av den såkalte Lime-saken, var tilfellet at domfelte hadde sørget for at det i samordnete meldinger til Foretaksregisteret og Enhetsregisteret ble gitt uriktige opplysninger om hvem som var styremedlemmer og daglig leder i seks aksjeselskaper. De registrerte personene ble brukt som rene stråmenn.

Høyesterett kom til at de falske meldingene kvalifiserte til fengsel i syv til åtte måneder. I staffutmålingen blir det vektlagt at det er viktig at Brønnøysundregistrene mottar korrekt informasjon:

«Foretaksregisteret skal gi rettslig sikkerhet og økonomisk oversikt, og det er en viktig kilde til korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv. Til dette hører å sikre klare ansvarsforhold i relasjon til avtaleparter og offentlige myndigheter. Registreringsmeldinger som inneholder bevisst uriktige opplysninger, undergraver disse oppgavene. Jeg mener det må reageres strengt mot dette.», heter det i dommen.

Les hele avgjørelsen her: https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/avgjorelser/2019/hoyesterett-straff/lovanvendelse-og-straffutmaling-for-innsendelse-av-uriktige-opplysninger-til-bronnoysundregistrene/

Se også omtale i Finansavisen her: https://finansavisen.no/nyheter/krim/2019/10/09/7459964/hoyesterettsdommer-ringnes-straffer-logn-sendt-til-bronnoysund-med-fengsel